ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายอธิการ ทองเพ็ง
ช่างเทคนิคไฟฟ้า