ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวลัยศรี ศรีระษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชุติกาญจน์ สะตะพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูชำนาญการ