ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิฑูรย์ รามณี
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
หัวหน้างานทะเบียน

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
หัวหน้างานพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ(อาหารกลางวัน)

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
หัวหน้างานออมทรัพย์นักเรียน/หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางสมพร รัตนะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน