ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ผู้บริหารกลุ่ม

นางเตือนใจ หนูแก้ว
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program

นางทิพวรรณ์ สารพร
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน