ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.5

นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (SMT 1)

นางสาวปิยตา พงศ์สุชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศลิษา มานะศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5/3

นางสุวภัทร สังข์สม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 (MEP 5)

นายวิฑูรย์ รามณี
ครูพิเศษ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูพิเศษ

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูพิเศษ

นายชญตว์ หนูแก้ว
ครูพิเศษ